Do what you do best and outsource the rest!

Zwój

Przyszłość logistyki w Europie: szczegółowa prognoza trendów, możliwości i przeszkód kształtujących branżę w 2024 r.

Przyszłość logistyki w Europie: szczegółowa prognoza trendów, możliwości i przeszkód kształtujących branżę w 2024 r.

Jeśli jesteś właścicielem firmy i nie chcesz jej stracić w przyszłym roku, ale chcesz, aby stała się silniejsza i bardziej konkurencyjna, powinieneś wziąć pod uwagę wszystkie te prognozy i czynniki na lata 2024-2025.

W 2024 r. w europejskim transporcie i łańcuchu dostaw czeka nas wiele innowacji i ulepszeń, napędzanych postępem technologicznym, zmieniającymi się wymaganiami konsumentów i naciskiem na zrównoważony rozwój. 

OTO KILKA KLUCZOWYCH SEKTORÓW LOGISTYKI, W KTÓRYCH MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ POSTĘPU:

 1. Ulepszona automatyzacja i robotyka: Wykorzystanie automatyzacji i robotyki będzie nadal rozszerzać się w całym sektorze klientów, usprawniając procesy, zwiększając wydajność i zmniejszając zależność od siły roboczej. Obejmuje to postępy w zautomatyzowanych systemach magazynowych, zrobotyzowanych rozwiązaniach do kompletacji i pakowania oraz autonomicznych pojazdach zarówno do dostaw drogowych, jak i ostatniej mili.
 2. Integracja sztucznej inteligencji (AI): Sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w optymalizacji operacji łańcucha dostaw, dostarczając wgląd w czasie rzeczywistym i umożliwiając analitykę predykcyjną. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji będą wykorzystywane do optymalizacji tras, prognozowania popytu, zarządzania zapasami i konserwacji predykcyjnej, co doprowadzi do oszczędności kosztów, skrócenia czasu dostawy i skrócenia przestojów.

3. Przyjęcie technologii Blockchain: Technologia Blockchain jest gotowa do przekształcenia przejrzystości i identyfikowalności łańcucha dostaw. Zapewniając bezpieczny i odporny na manipulacje zapis przepływu towarów, blockchain może zwiększyć zaufanie, zmniejszyć liczbę oszustw i usprawnić procedury celne, sprzyjając lepszej współpracy między partnerami w łańcuchu dostaw.

4. Zrównoważone rozwiązania logistyczne: Nacisk na zrównoważony rozwój będzie napędzał innowacje w zakresie przyjaznych dla środowiska środków transportu, takich jak pojazdy elektryczne, paliwa alternatywne i multimodalne rozwiązania transportowe. Ponadto coraz większy nacisk będzie kładziony na zrównoważone materiały opakowaniowe i strategie redukcji odpadów.

 1. 5. Optymalizacja logistyki miejskiej: Wraz z rozwojem miast optymalizacja logistyki miejskiej będzie miała coraz większe znaczenie. Będzie to obejmowało opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostaw ostatniej mili, wykorzystanie mniejszych pojazdów oraz zbadanie alternatywnych sposobów dostawy, takich jak drony i rowery towarowe.

6. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Analiza danych będzie odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu świadomych decyzji w całym zarządzaniu operacjami. Firmy będą wykorzystywać dane z różnych źródeł, w tym czujników IoT, inteligentnych urządzeń i zachowań klientów, aby zoptymalizować trasy, usprawnić zarządzanie zapasami i poprawić obsługę klienta.

7. Sieci łańcucha dostaw oparte na współpracy: Współpraca między partnerami w łańcuchu dostaw będzie coraz ważniejsza w celu sprostania złożonym wyzwaniom i dzielenia się zasobami. Będzie się to wiązało z rozwojem platform typu open source, umów o udostępnianiu danych i wspólnych przedsięwzięć w celu osiągnięcia wspólnych celów, takich jak poprawa wydajności i redukcja emisji.

8. Rozwój talentów i szkolenia: Branża dystrybucyjna będzie musiała inwestować w przyciąganie, rozwój i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników, aby wspierać wdrażanie nowych technologii i zapewnić zdolną siłę roboczą na przyszłość. Obejmuje to szkolenia w zakresie automatyzacji, sztucznej inteligencji, analizy danych i innych nowych technologii.

9. Harmonizacja przepisów i cyfryzacja: Harmonizacja przepisów w całej Europie ułatwi handel transgraniczny i usprawni procesy logistyczne. Ponadto cyfryzacja procedur celnych i zgodność z przepisami ograniczy papierkową robotę, przyspieszy czas odprawy celnej i zwiększy wydajność.

10. Logistyka zorientowana na klienta: Skupienie się na satysfakcji klienta będzie napędzać innowacje w zakresie śledzenia w czasie rzeczywistym, proaktywnej komunikacji i spersonalizowanych doświadczeń związanych z dostawami. Klienci będą mieli dostęp do bardziej szczegółowych informacji o przesyłkach, będą otrzymywać aktualizacje dotyczące opóźnień oraz będą mieli więcej opcji planowania i lokalizacji dostaw.

Firmy zajmujące się łańcuchem dostaw muszą wziąć pod uwagę wszystkie te innowacje i wdrożyć je do swoich procesów w odpowiednim czasie, w przeciwnym razie biznes nie nadąży za trendami i straci korzyści

FIRMY LOGISTYCZNE W EUROPIE MOGĄ STANĄĆ PRZED SZEREGIEM WYZWAŃ W 2024 ROKU:

 1. Niedobory siły roboczej: Europejska branża transportowa stoi w obliczu poważnego niedoboru siły roboczej, który ma się pogłębić w 2024 roku. Niedobór ten wynika z wielu czynników, w tym starzejącej się siły roboczej, braku wykwalifikowanych pracowników i konkurencji ze strony innych branż.
 2. Rosnące koszty paliwa: Koszty paliwa rosną w ostatnich latach i oczekuje się, że trend ten utrzyma się w 2024 roku. Spowoduje to, że działalność firm kurierskich będzie droższa, co może prowadzić do wyższych stawek frachtowych.

3. Zwiększone regulacje: Unia Europejska w coraz większym stopniu reguluje branżę operacyjną, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju środowiska i bezpieczeństwie. Ta zwiększona regulacja może zwiększyć koszty i złożoność funkcjonowania firmy transportowej.

4. Transformacja cyfrowa: Branża transportowa i logistyczna przechodzi szybką transformację cyfrową, która stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania. Przedsiębiorstwa transportowe będą musiały inwestować w nowe technologie, aby zachować konkurencyjność, ale może to być kosztowny proces.

5. Utrzymujące się zakłócenia w łańcuchu dostaw: Trwająca pandemia COVID-19 i napięcia geopolityczne, takie jak wojna w Ukrainie, prawdopodobnie będą nadal zakłócać łańcuchy dostaw w 2024 r. Zakłócenia te mogą prowadzić do niedoborów towarów, wyższych cen i wolniejszych terminów dostaw.

ROZWÓJ BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE W 2024 ROKU JEST NAPĘDZANY PRZEZ KILKA CZYNNIKÓW:

 • Dalsze ożywienie światowej gospodarki po pandemii COVID-19
 • Rosnące znaczenie e-commerce i zakupów online
 • Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i przyjazne dla środowiska rozwiązania logistyczne

KLUCZOWE TRENDY, KTÓRE DETERMINUJĄ PRZYSZŁOŚĆ LOGISTYKI W EUROPIE W 2024 ROKU:

 • Zwiększone wykorzystanie automatyzacji i robotyki: Automatyka i robotyka są już w znacznym stopniu wykorzystywane w logistyce i oczekuje się, że trend ten utrzyma się w nadchodzących latach. Pomoże to poprawić wydajność i produktywność, a także uwolni pracowników, którzy będą mogli skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej.

 • Większe wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI): Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w biznesie do poprawy optymalizacji tras, analizy predykcyjnej i prognozowania popytu. Pomoże to poprawić wydajność i skuteczność operacji handlowych.
 • Rozwój nowych technologii: Oczekuje się, że nowe technologie, takie jak blockchain i Internet rzeczy (IoT), również odegrają rolę w przyszłości logistyki. Technologie te mogą pomóc w poprawie identyfikowalności, przejrzystości i bezpieczeństwa.
 • Koncentracja na zrównoważonym rozwoju: W branży transportowej coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój, ponieważ firmy starają się zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Prowadzi to do rozwoju nowych zrównoważonych rozwiązań logistycznych, takich jak pojazdy elektryczne i odnawialne źródła energii.

OTO NIEKTÓRE Z KONKRETNYCH ZMIAN, KTÓRE MAJĄ ZAJŚĆ W LOGISTYCE W EUROPIE W 2024 ROKU:

  • Większa logistyka miejska: Wraz z rozwojem miast pojawi się zapotrzebowanie na bardziej wydajne i zrównoważone sposoby dostarczania towarów do obszarów miejskich. Prawdopodobnie doprowadzi to do rozwoju większej liczby miejskich centrów logistycznych i wykorzystania bardziej zrównoważonych środków transportu, takich jak pojazdy elektryczne i rowery.
 • Bardziej transgraniczny handel elektroniczny: Oczekuje się, że transgraniczny handel elektroniczny będzie nadal rósł w nadchodzących latach. Stworzy to nowe wyzwania dla dostawców usług zarządzania operacjami, ponieważ będą oni musieli znaleźć sposoby na wydajną i opłacalną wysyłkę towarów za granicę.
 • Większy nacisk na odporność łańcucha dostaw: Łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone i globalne, a zatem są bardziej podatne na zakłócenia. Prowadzi to do większego nacisku na odporność łańcucha dostaw, ponieważ firmy szukają sposobów na zwiększenie odporności swoich łańcuchów dostaw na wstrząsy, takie jak klęski żywiołowe i niestabilność polityczna.

 • Ciągły rozwój handlu elektronicznego: Oczekuje się, że handel elektroniczny w Europie będzie nadal rósł w 2024 r., co wywrze presję na dostawców usług klienta, aby znaleźli sposoby szybszego, wydajniejszego i bardziej opłacalnego dostarczania towarów konsumentom.
 • Rosnący popyt na dostawy tego samego i następnego dnia: Konsumenci coraz częściej domagają się dostaw tego samego i następnego dnia, co wywiera presję na dostawców usług transportowych, aby opracowywali nowe i innowacyjne rozwiązania.
 • Potrzeba bardziej zrównoważonych rozwiązań logistycznych: Konsumenci i przedsiębiorstwa są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem łańcucha dostaw na środowisko, co prowadzi do zapotrzebowania na bardziej zrównoważone rozwiązania.

Oczekuje się, że branża logistyczna w Europie będzie nadal rosła i zmieniała się w 2024 roku. Firmy, które są w stanie dostosować się do tych zmian i przyjąć nowe technologie, będą miały dobrą pozycję do odniesienia sukcesu w przyszłości.