Do what you do best and outsource the rest!

WELL PACK / Regulamin

Regulamin

O regulaminie WELL PACK

WELL PACK s.r.o. (dalej „my” we wszystkich formach gramatycznych), wiodąca czeska firma logistyczna i operator 4PL z siedzibą pod adresem Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Republika Czeska, jest wyłącznym właścicielem niniejszej witryny („Witryna”). Przed skorzystaniem z Witryny należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin, ponieważ zawiera on zobowiązania prawne. Użytkownik może odwiedzać Witrynę i korzystać z niej wyłącznie pod warunkiem, że zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

Prywatność

WELL PACK gromadzi dane osobowe wyłącznie w celu poprawy wydajności Witryny. Przechowujemy dane osobowe w możliwie najbezpieczniejszy sposób i nigdy nie wykorzystujemy ich do żadnych nielegalnych działań. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładność podanych informacji. Aby poznać nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności, użytkownik powinien zapoznać się z naszą polityką prywatności.

 

Własność intelektualna

Witryna i wszystkie jej oryginalne treści są wyłączną własnością firmy WELL PACK s.r.o. oraz osób upoważnionych przez firmę WELL PACK s.r.o. Żadna inna firma realizująca zamówienia, firma transportowa ani żadna firma świadcząca usługi podobne do WELL PACK s.r.o. nie może wykorzystywać tekstów, zdjęć, filmów ani żadnych innych treści pochodzących z Witryny. Witryna może zawierać obrazy objęte prawami autorskimi należącymi do osób trzecich.

 

Linki do innych witryn i odniesienia

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych niezależnych witryn internetowych osób trzecich lub odniesienia do innych firm. Nie jesteśmy właścicielem tych witryn i firm ani nie sprawujemy nad nimi kontroli. Działają one niezależnie od nas i mogą posiadać własne informacje o ochronie prywatności lub politykę prywatności. Z tego powodu WELL PACK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub nadużycia spowodowane przez zawartość witryn osób trzecich, a także przez ich właścicieli lub odwiedzających. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania użytkownika po opuszczeniu naszej Witryny. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące witryn osób trzecich należy kierować do tych osób. Nie udzielamy informacji o usługach tych podmiotów, nawet jeśli są one powiązane z naszymi (np. świadczymy usługę mycia PPWU, ale nie udzielamy informacji o naszych klientach, którzy korzystają z tej usługi).

 

Zakończenie dostępu

Możemy zakończyć dostęp do Witryny lub odmówić udzielenia go w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i z dowolnego powodu, który uznamy za konieczny.

 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

WELL PACK nie obiecuje, nie gwarantuje ani nie zapewnia, że korzystanie z Witryny będzie nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z niniejszej Witryny. Nie gwarantujemy, że użytkownik będzie zadowolony z rezultatów korzystania z niniejszej Witryny, że uzna jej zawartość za odpowiednią dla swoich celów lub że nasze usługi spełnią jego wymagania. Niniejsza Witryna może zawierać nieścisłości, błędy i uchybienia. WELL PACK nie gwarantuje kompletności informacji zawartych w jakimkolwiek tekście dotyczącym jakiejkolwiek usługi, ceny lub wydarzenia. Nie udziela się gwarancji nienaruszalności praw osób trzecich.

 

Zgodność z przepisami

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie obowiązującym przepisom prawa czeskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu zostaną przedłożone właściwemu sądowi czeskiemu i tylko sąd czeski może uznać niniejszy Regulamin, lub jakąkolwiek jego część, za nieważny lub prawnie nieskuteczny. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, całość Regulaminu pozostaje w mocy.

 

Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu w całości lub w części, w dowolnym momencie, bez ograniczeń i bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik ma obowiązek sprawdzać, czy w Witrynie nie zaszły zmiany. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na te zmiany.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt za pośrednictwem strony zatytułowanej Kontakt.